Serwis pressmo.pl używa plików cookie. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [Zamknij]
Więcej o plikach cookie
Strona główna arrowRegulamin
Regulamin firmy Pressmo

Regulamin serwisu internetowego pressmo.pl

§ 1.
Definicje
Administrator – Grzegorz Markowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Markowski PRESSMO, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Leona Staniszewskiego 10B lok. 8, 81-603 Gdynia, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym nr NIP: 7393079662 oraz nr REGON: 221044035;
pressmo.pl/Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom składanie zamówień na automatyczną zamianę plików PDF na postać interaktywnych wydań (e-booków) z prostą nawigacją oraz nowoczesnym wyglądem. Pliki e-wydania przygotowane są tak aby można było je pobrać oraz publikować na własnej witrynie internetowej lub umieszczać na nośnikach zewnętrznych (CD/USB). Serwis dostępny jest pod adresem http://pressmo.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa;
Usługa –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, w tym zarejestrowana w Serwisie;
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Serwisu, służący również do założenia Konta Użytkownika.
Konto/Profil - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, w tym umieszcza swoje Treści za pomocą dostępnych mechanizmów;
Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
Forum - udostępniana Użytkownikom Serwisu funkcjonalność Serwisu umożliwiająca prowadzenie dyskusji oraz wymianę informacji i poglądów na odległość (zamieszczanie treści, wypowiedzi, wpisów i innych materiałów);
Treść (Treści) – materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, itp. (w tym zdefiniowane w § 9 niniejszego Regulaminu);
Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem http://pressmo.pl.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Poniższy Regulamin, wraz z Polityką prywatności Serwisu, dostępną pod adresem http://pressmo.pl/politykaprywatnosci, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu, określają zasady funkcjonowania Serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Użytkowników posiadających stałe konto, dokonujących rejestracji w Serwisie, w tym składających zamówienia. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
3. W ramach usług nieodpłatnych Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące zakresu świadczonych Usług, oferowanych produktów, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje dotyczące Serwisu. Użytkownik może ponadto zapoznawać się z publikowanymi przez Administratora artykułami o aktualnych wydarzeniach i nowikach technicznych prezentowanych w ramach blogu.
4. W ramach usług o charakterze odpłatnym Użytkownik może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz Usług automatycznej konwersji plików formatu PDF na format elektronicznego wydania „e-booka”, których świadczenie uzależnione jest od złożenia prawidłowego zamówienia, w tym uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie lub ustalonym indywidualnie z Administratorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zakup płatnych Usług oferowanych w ramach Serwisu jest zarezerwowany jedynie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i/lub dla osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów ustawowych/prawnych, przy czym w takim przypadku Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.
6. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
§ 3.
Wymagania techniczne
W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;
c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail)
d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Adobe Flash.
§ 4.
Rejestracja
1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu, dostępną pod adresem http://pressmo.pl/politykaprywatnosci, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu. Rejestrując się i zakładając Profil Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności Serwisu, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
3. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.
4. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.
5. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie nazwy i hasła (logowanie).
6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować swój Profil. Zabrania się usuwania przez Użytkownika swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym (poza sytuacją ich aktualizacji), w trakcie korzystania z Usługi, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
7. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno Konto, nie dopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
8. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie Konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie Treści. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.
10. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika nick (nazwa Konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta.
11. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 10 powyżej, Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania loginu (nazwy Konta) należącego do Użytkownika zamkniętego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu Konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
13. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego Konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 7 dni, przy czym jeśli Użytkownik złożył zamówienie na płatne Usługi, nie odstępując od Umowy w trybie § 6 ust. 8, rozwiązanie Umowy i usunięcie przez niego Konta może nastąpić po zakończeniu realizacji zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisu Treści wygenerowanych przez niego.
§ 5.
Usługi konwersji
1. Administrator Serwisu świadczy Usługi płatnych konwersji plików elektronicznych z plików wejściowych w formacie PDF na pliki wyjściowe w formie elektronicznego wydania e-booka gotowe do pobrania przez Użytkownika w wersji on-line (wersja html, do umieszczenia na własnym serwerze) bądź w wersji off-line (wersja „exe”, do używania bez obecności połączenia internetowego) – według wyboru Użytkownika. Dodatkowo Profil Użytkownika daje możliwość zmiany działania i wyglądu utworzonego e-wydania, m.in. poprzez zmianę szaty graficznej oraz logo e-wydania.
2. Każdy przesyłany do konwersji plik musi spełniać wymagania techniczne wskazane w Serwisie, w tym następujące wymagania techniczne:
a) plik nie powinien przekraczać 350 MB;
b) plik nie powinien mieć nałożonych atrybutów zabezpieczających, jak również nie powinien być zabezpieczony za pomocą hasła;
c) wszystkie strony dokumentu PDF powinny być tej samej wielkości;
d) strony dokumentu PDF nie mogą być połączone w pary (tzw. składki, spreads, itp.);
e) dokument PDF nie powinien mieć widocznych spadów;
f) ilość stron dokumentu PDF powinna być parzysta, w innym przypadku nie będzie możliwe przerzucenie ostatniej strony e-booka;
g) ilość stron dokumentu PDF nie powinna być większa niż 1500 stron.
3. Konwersja prawidłowego pliku PDF odbywa się automatycznie, a czas jej trwania uzależniony jest od przesłanego pliku, w tym m.in. ilości stron dokumentu, rozdzielczości pliku, ilości ilustracji oraz stopnia skomplikowania składu pliku PDF.
4. Do odtwarzania skonwertowanych plików (e-booków) w wersji on-line (wersja „html”) wymagane jest urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) wyposażone w przeglądarkę internetową z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash. Natomiast do działania e-booków w wersji off-line (wersja „exe”) wystarczające jest urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) wyposażone w system operacyjny z serii Windows.
5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zapoznania się z bezpłatną wersją demonstracyjną Usługi konwersji. Wersja próbna nie umożliwia zmiany logo e-booka, ani też zmiany wyglądu samego e-booka. Wersja demonstracyjna nie może być ponadto wykorzystywana w jakichkolwiek celach komercyjnych. Publikacje próbne są opatrzone na stałe logiem "Pressmo" i są usuwane z serwera po okresie 15 dni od ich dodania do systemu Serwisu.
6. Wygenerowanie próbnego e-booka z pominięciem założenia Konta powoduje automatyczne utworzenie Konta Użytkownika w celu umożliwienia mu pobrania próbnego e-booka. Tymczasowe hasło dostępu do Konta zostanie przesłane na adres email podany przez Użytkownika i może zostać zmienione przez niego w późniejszym terminie.
7. E-book jest konwertowany z dostarczonych przez Użytkownika plików w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Użytkownika. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania poprawności działania plików, spełnienia przez nich wymagań technicznych, ani wprowadzania do niezbędnych poprawek i modyfikacji.
8. Ze względu na charakter i występujące ograniczenia w zamianie plików PDF na pliki SWF i JPG możliwe są niewielkie różnice, jakie mogą wystąpić w stosunku do pliku PDF obserwowanego na monitorze.
9. Administrator nie prowadzi usług hostingowych wygenerowanych e-booków, nie wysyła również e-booków w formie zarejestrowanych na jakimkolwiek nośniku. Skonwertowany plik jest dostępny dla Użytkownika w Serwisie i możliwy do pobrania wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika, który dokonał zamówienia, poprzez jego Profil. Użytkownik powinien pobrać stworzonego e-booka na własny nośnik.
10. Przesłane przez Użytkownika do Serwisu pliki, których konwersja nie została opłacona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, są przechowywane w Serwisie przez 15 dni od dnia ich wgrania, a następnie kasowane. Pliki skonwertowane wraz z ich plikami źródłowymi są przechowywane w Serwisie przez 12 miesięcy od dnia ich konwersji, a następnie kasowane.
11. W przypadku pojawienia się nowej wersji oprogramowania e-booka, Użytkownik może nieodpłatnie ponownie pobrać przekonwertowane e-booki w celu ich aktualizacji, przy czym aktualizacja przysługuje w okresie przechowywania przez Administratora skonwertowanych plików wskazanym w ust. 9 powyżej, tj. 12 miesięcy od daty konwersji danego pliku.
12. Własność intelektualna Użytkownika zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do Administratora jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
§ 6.
Składanie zamówienia i realizacja zamówień
1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi konwersji dostępne w Serwisie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, jak również pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@pressmo.pl. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora lub pracownika/współpracownika Administratora dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie przez Użytkownika prawidłowego pliku w formacie PDF, spełniającego wymogi techniczne, o których mowa w § 5 ust. 2. Niedopuszczalne jest przesyłanie plików PDF zawierających treści naruszające obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy. Pliki PDF zawierające niedopuszczalne treści będą usuwane.
4. W przypadku, gdyby przesłany przez Użytkownika plik nie spełniał wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Administrator poinformuje o tym Użytkownika, wskazując na niezbędne poprawki lub uzupełnienia w plikach, umożliwiające realizację zamówienia. Brak modyfikacji nieprawidłowych plików lub niedostarczenie nowego, prawidłowego pliku w terminie 14 dni od otrzymania w/w informacji od Administratora, jest równoznaczna z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik dokonał już zapłaty za tę Usługę – Administrator zwróci Użytkownikowi opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu środków na konto bankowe Administratora.
6. W przypadku nieuiszczenia całości ceny wybranej przez Użytkownika Usługi w terminie 14 dni roboczych, zamówienie będzie automatycznie anulowane, o czym Administrator poinformuje Użytkownika.
7. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od przesłanego pliku, w tym m.in. ilości stron dokumentu, rozdzielczości pliku, ilości ilustracji oraz stopnia skomplikowania składu pliku PDF, przy czym konwersja jednego, prawidłowego pliku, spełniającego wymagania technicznego, nie powinna przekroczyć maksymalnie czterech godzin.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.), Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Administratorem Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
9. Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności Serwisu i akceptuje ich postanowienia.
§ 7.
Ceny i Płatności
1. Administrator zamieszcza informacje o cenach Usług płatnych na stronie Serwisu i sprzedaje w/w Usługi za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny opublikowane w cenniku zamieszczonym w Serwisie są cenami brutto, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.
3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie Usługi:
a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową wpłacając kwotę na konto bankowe:
rachunek w Alior Bank S.A. nr:
47 2490 0005 0000 4500 6697 9972
Pressmo
ul. Staniszewskiego 10b/8,
81-603 GDYNIA
b) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez serwis payu.pl;
4. W tytule przelewu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz numer zamówienia, który otrzyma w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
5. Administrator po realizacji Usługi wystawia i dostarcza Użytkownikowi dokument sprzedaży (fakturę VAT).
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Użytkownika zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
§ 8.
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z Polityką prywatności, dostępną pod adresem http://pressmo.pl/politykaprywatnosci, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny oraz dokonując zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym i zamówieniu przez Administratora w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Serwisie, jak również w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie oraz w ramach realizacji zamówienia jest Grzegorz Markowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Markowski PRESSMO, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Leona Staniszewskiego 10B lok. 8, 81-603 Gdynia, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym nr NIP: 7393079662 oraz nr REGON: 221044035. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia. W tym celu należy napisać na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.
4. W przypadku jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora informacje handlowe.
5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
6. Przetwarzanie i ochrona podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie dokonywana na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 9
Treści oraz własność intelektualna
1. Użytkownicy Serwisu – o ile taka opcja jest przewidziana w Serwisie - mogą samodzielnie zamieszczać dowolne treści (w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, komentarze, opinie, obrazki, itp.) w Serwisie, w zależności od dostępnych funkcji w ramach Serwisu, przy czym część funkcji, a co za tym idzie możliwość publikacji własnych treści, może być dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Administrator, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności, tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w Serwisie, w tym linki do stron internetowych osób trzecich, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialni za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
2. W Serwisie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady netykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu.
3. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisie wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, "konie trojańskie"); powszechnie uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum, itp.).
4. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail i/lub telefon) do osoby zgłaszającej, aby Administrator mógł potwierdzić przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniających. Administrator w możliwie krótkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.
5. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie Treści są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż Treści te: 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem, 4/ ich wykorzystywanie w Serwisie, nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
6. Użytkownik przesyłając Administratorowi pliki do konwersji oświadcza, iż są one wolne od jakichkolwiek wad prawnych, nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane przez Administrator zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza ponadto, że pliki te są wolne od jakichkolwiek wirusów i koni trojańskich oraz że nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
7. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika Serwisu materiały (Treści) lub przesłane do konwersji pliki były sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności określonymi w pkt. 2, 3 i/lub 6 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w każdym czasie. Użytkownicy naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie profilu/konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie (w szczególności odnoszące się do posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Treści i przesłanych do konwersji plików), a gdyby Administrator poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytuł Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10.
Netykieta
1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Każdy Użytkownik Serwisów zamieszczający Treści zobowiązany jest do przestrzegania netykiety, z których najważniejsze to:
- pisz zwięźle i na temat;
- nie przeklinaj;
- nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy;
- unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów;
- nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz, staraj się również nie nadużywać wykrzykników;
- nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, itp.;
- nie zamieszczaj wątków niezgodnych z tematyką danego działu;
- nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora;
- nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się również pod wieloma nickami;
- nie zamieszczaj ogłoszeń, reklam ani innych materiałów promocyjnych;
- nie prowadź dyskusji na temat zachowań niezgodnych z prawem lub moralnie niewłaściwych (np. dotyczących nielegalnego oprogramowania, zażywania narkotyków, pornografii, itp.);
- zachowaj szczególną kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
2. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.
§ 11.
Uprawnienia użytkownika
Użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do:
a) swobodnego przeglądania Serwisu, w tym do przeglądania Treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (o ile w Serwisie jest przewidziana taka opcja);
b) posiadania własnego konta w Serwisie;
c) zamieszczania w Serwisie własnych Treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, o ile w Serwisie jest przewidziana taka opcja;
d) składania zamówień na Usługi świadczone przez Administratora;
e) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie;
f) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia i odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi.
§ 12.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi, w tym niezgodności z zamówieniem, oraz informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez firmę Pressmo oraz Klienta umowy. Treść regulaminu staje się obowiązująca dla obydwu stron z momentem złożenia przez Klienta zamówienia.
2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

 

Kontakt

Pressmo
ul. Staniszewskiego 10b/8
81-603 GDYNIA

 

email: kontakt@pressmo.pl